Πολιτική αποστολής

Άρθρο 11 - Παράδοση και εκτέλεση

  1. Ο επιχειρηματίας θα λαμβάνει τη μέγιστη προσοχή κατά τη λήψη και την εκτέλεση παραγγελιών προϊόντων και κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων για υπηρεσίες.
  2. Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που έχει γνωστοποιήσει ο καταναλωτής στην εταιρεία.
  3. Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία εκτελεί τις αποδεκτές παραγγελίες με επείγον κριτήριο, αλλά όχι αργότερα από 30 ημέρες, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει για μεγαλύτερη περίοδο παράδοσης. Εάν η παράδοση καθυστερήσει ή εάν μια παραγγελία δεν μπορεί να εκτελεστεί ή μόνο μερικώς εκτελεστεί, ο καταναλωτής θα λάβει ένα μήνυμα το αργότερο 30 ημέρες μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς κόστος. Ο καταναλωτής δεν δικαιούται αποζημίωση.
  4. Όλοι οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αντλήσει δικαιώματα από κανένα από αυτά τα χρονικά όρια. Η υπέρβαση μιας περιόδου δεν παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης στον καταναλωτή.
  5. Σε περίπτωση διάλυσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ο έμπορος θα επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο 14 ημέρες μετά τη διάλυση.
  6. Εάν η παράδοση ενός παραγγελθέντος προϊόντος αποδειχθεί αδύνατη, ο επιχειρηματίας θα καταβάλει προσπάθεια να διαθέσει ένα αντικείμενο αντικατάστασης. Το αργότερο κατά την παράδοση, θα αναφέρεται ξεκάθαρα και κατανοητά ότι έχει παραδοθεί ένα αντικείμενο αντικατάστασης. Στην περίπτωση ειδών αντικατάστασης, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να αποκλειστεί. Το κόστος μιας πιθανής επιστροφής επιβαρύνει τον επιχειρηματία.
  7. Ο κίνδυνος ζημιάς ή/και εξαφάνισης των προϊόντων βαρύνει τον επιχειρηματία μέχρι τη στιγμή της παράδοσης στον καταναλωτή ή σε προκαθορισμένο αντιπρόσωπο και γνωστοποιείται στον επιχειρηματία, εκτός εάν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά.